Medezeggenschapsraad

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. Wij behartigen als MR de belangen van ouders, leerlingen en personeel. We hebben een adviserende en soms een beslissende rol in beleidszaken. De MR vormt een klankbord voor de directie en komt met suggesties.

 

Instemmingsrecht

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken worden in de MR en waar we instemmingsrecht hebben:

  • Vaststelling van de onderwijstijden
  • Invulling tussenschoolse opvang
  • Vaststelling van de schoolgids
  • Vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • Vaststellen van het schoolplan en zorgplan (hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen).

 

Adviesrecht

Naast zaken waar we officieel instemmingsrecht hebben, brengen we als MR ook advies uit over allerlei zaken. In principe is elk onderwerp betreffende het beleid van de school bespreekbaar. Het is niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De verkeersveiligheid rond de school
  • De hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
  • Omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)
  • Aanstelling nieuwe directeur

 

Iets voor u?

De MR komt op regelmatige basis bij elkaar om zich door de directie te laten informeren over allerhande zaken om zo een beeld te vormen over uit te voeren of te ontwikkelen beleid. Wij vinden het daarbij belangrijk om te weten wat er onder de ouders speelt. Heb je een vraag of suggestie, stuur ons dan een bericht via Schoudercom of spreek ons aan op het schoolplein! We zijn altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.

Namens de Medezeggenschapsraad, Matthijs Schrama, voorzitter