Missie / Visie

 

Missie

“Oog voor talenten”

Op basisschool st. Victor leveren we een fundamentele bijdrage aan de optimale ontwikkeling van kinderen tot wereldburgers. Kinderen die graag blijven leren en die met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef en zorg voor de omgeving, de ander en zichzelf in de wereld staan.

Bij ons op school is er ruimte om te zijn wie je bent met je eigen talent. Binnen een veilige, fijne leeromgeving worden talenten gezien en ontwikkeld. Op onze school voel je je thuis.

 

Visie

Visie op sociale ontwikkeling

Op onze school willen we onze kinderen veiligheid bieden. De leerkrachten bieden de kinderen een veilige omgeving en geven de kinderen aandacht en vertrouwen. Daarnaast staan de kind-kind en kind-leerkracht relaties, PBS-afspraken en Kanjertraining centraal in ons lesprogramma. We geven maandelijks les in het thema lijf, relaties en seksualiteit.

 

Visie op leren

Onze school wil de betrokkenheid van de kinderen verhogen. Dit kan alleen als we de kinderen meer uitdagen om dingen te gaan onderzoeken en te ontdekken. Leerkrachten geven daarbij de juiste steun en sluiten aan bij de leerbehoeften en de leervraag van het kind. Onze school is een plek waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden zo optimaal mogelijk worden ontwikkeld. Om dit alles te bereiken maken we zo veel mogelijk en zo goed mogelijk werk van eigentijds en vernieuwend onderwijs. De term “eigentijds en vernieuwend” onderwijs wordt hier geïnterpreteerd als aanpassing van het onderwijs, de school en de leerkracht aan de mogelijkheden van de kinderen en hun veranderende leef- en belevingswereld.

 

Visie op lesgeven

De structuur binnen ons dagelijkse onderwijs wordt vormgegeven door GIP en EDI. De afspraken hieromtrent vormen de rode draad binnen de school. Uitwerking van deze afspraken staan in de bijlage "Kwaliteitskaarten GIP en EDI".

 

Visie op het onderwijs in groep 1-2

De gestelde doelen voor het kleuteronderwijs bieden wij thematisch en spelenderwijs aan. We spelen in op de belevingswereld en de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen en creëren een rijke leeromgeving waar ieder kind uitgedaagd wordt en tot zijn recht komt. In het aanbod voor groep 1/2 is spel de leidende activiteit. Spel wordt als noodzakelijk gezien voor de ontwikkeling van het jonge kind. Om tot spel, bewegen en dus tot leren te komen is een rijke, uitdagende en stimulerende speelleeromgeving essentieel. Het jonge kind leert het best vanuit een betekenisvolle context waarin alle speel – leeractiviteiten aan elkaar gekoppeld zijn, deze context wordt gecreëerd door het thema dat centraal staat. Om de leerling te stimuleren in zijn brede ontwikkeling is het noodzakelijk inzicht te hebben in de spelontwikkeling, leerlijnen, tussendoelen en onderwijsbehoeften. Gerichte observaties aan de hand van Kijk is hiervoor noodzakelijk; goed kijken, meespelen, luisteren naar de leerling en met de leerling in gesprek gaan. Op basis van deze kennis moet de leerkracht binnen de thema’s de materialen, activiteiten en leeromgeving zo inrichten dat de leerling op onderzoek uitgaat, durft te experimenteren en vanuit betrokkenheid ‘spontaan’ tot leren komt.