Missie / Visie

 

Ambitie

“Zelfverzekerde personen”

Op de Victorschool helpen wij met elkaar kinderen groeien tot zelfverzekerde personen die positief de toekomst tegemoet gaan.

 

Missie

 

Onze Missie

Onze school is een Rooms-Katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (inclusief onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het 1.2 Missie en visie 3 juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief (kwalificatie) en sociaal (socialisatie) te ontwikkelen, zodat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden wij met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) ontwikkelen van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers die zelfverzekerd en positief de toekomst tegemoet gaan. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Bovenstaande is ons ultieme doel. We willen dit bereiken door ons onderwijs in te richten op drie pijlers. De middelste pijler die het meeste gewicht draagt van de missie is de pijler 'Goed onderwijs'. De 2 pijlers die deze stevige pijler flankeren zijn 'Positive Behaviour Support' en 'Talent gedreven onderwijs'.

 

Visie

Visie op goed onderwijs

Voor ons is goed onderwijs, onderwijs waarin een goede, stevige instructie wordt gegeven. Een goede instructie is een instructie waarbij de leerkracht boven de stof hangt en vanuit die overview de verantwoordelijkheid voor het bereiken van het lesdoel, volgens het EDI model, in 4 fases van zichzelf aan de kinderen geeft. De 4 fases van het EDI model zijn: ik, wij, jullie en jij.

 

Visie op Positive Behaviour Support

Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale veiligheid een belangrijke rol speelt. Wij bereiken dit door duidelijke, schoolbrede afspraken te maken. Deze afspraken hangen onder onze vier kernwaarden; respect, vertrouwen, zelfstandigheid en veiligheid. Daarnaast gebruiken wij de lessen van Kanjertraining als (anti)pestmethode en voor het versterken van de sociale vaardigheden bij de leerlingen.

 

Visie op Talentgedreven Onderwijs

Ieder kind is anders en ieder kind heeft talenten. We willen deze talenten zien, benoemen en gebruiken in ons onderwijs. Het zorgt ervoor dat kinderen hun talenten (h)erkennen, veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen en op RK basisschool St. Victor Schoolplan 2023-2026 8 deze wijze een positief zelfbeeld krijgen. De andere tak van talentgedreven onderwijs is dat we extra aandacht hebben op school voor muziek, drama en beeldende vorming. Voor een gedeelte van deze vakken hebben we een vakdocent op school. Als je ergens passie voor hebt, is het ook beter over te brengen en zijn evt. talenten bij kinderen beter te (h)erkennen

 

Visie op het onderwijs in groep 1-2

De gestelde doelen voor het kleuteronderwijs bieden wij thematisch en spelenderwijs aan. We spelen in op de belevingswereld en de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen en creëren een rijke leeromgeving waar ieder kind uitgedaagd wordt en tot zijn recht komt. In het aanbod voor groep 1/2 is spel de leidende activiteit. Spel wordt als noodzakelijk gezien voor de ontwikkeling van het jonge kind. Om tot spel, bewegen en dus tot leren te komen is een rijke, uitdagende en stimulerende speelleeromgeving essentieel.