Stel cookie voorkeur in

Taalklassen

Taalklassen Noordwijkerhout

In september  2014 zijn we gestart met een twee klassen op de locatie Victorschool te Noordwijkerhout. Dat was met twee groepen. Groep 1 was de groep voor de jongste kinderen van 6 t/m 9 jaar en de andere groep voor de kinderen van 10 t/m 12 jaar.
De kinderen kwamen uit Portugal, Rusland en vooral Polen. Het waren allemaal leerlingen die nog geen jaar in Nederland woonden en geen Nederlands spraken.
Als ze één jaar in Nederland woonden, dan moesten ze teruggeplaatst worden naar een reguliere basisschool.
De leerlingen wonen in Noordwijkerhout, Noordwijk, Kaagdorp, Hillegom, Voorhout, Sassenheim , De Zilk en Lisse.

De leerlingen van de taalklas komen uit heel veel verschillende landen:
Polen, Syrië, Portugal, Spanje, China, Ierland, Oeganda, Roemenië, Hongarije, Rusland
Wanneer de kinderen doorstromen is afhankelijk van:
Het niveau. De leerkrachten bepalen het niveau en zorgen ook voor de overdracht van de kinderen naar de reguliere basisschool. Zij schrijven oop.
De meeste leerlingen blijven 1 jaar bij ons op school. Het is mogelijk om eerder uit te stromen als een leerling eerder de doelen behaalt. Dan kan hij ook eerder naar een school bij hem in de buurt.

De leerlingen mogen niet langer dan één jaar in Nederland wonen. Hebben ze voordat ze de in de taalklas werden ingeschreven bijv. 2 maanden in een opvangcentrum gewoond, dan blijven er nog 10 maanden over voor het bijwonen van de lessen van de taalklassen. Alleen nieuwkomers die tussen de 6 en 12 jaar oud zijn naar de school komen.
We zien de laatste tijd een verschuiving van leerlingen lettend op het land van herkomst. In het begin waren de meeste kinderen afkomstig  uit Polen, nu komen de meeste kinderen uit  Syrië. De problematiek die zij mee brengen is dan ook heel anders. Kinderen uit Syrië komen uit een oorlogsgebied en hebben soms al heel wat te verwerken gehad. Een aantal leerlingen heeft traumatische ervaringen en voor de leerkrachten vraagt dat heel veel extra en ook de nodige expertise. Soms hebben ze daar externe hulp bij nodig.

De beginsituatie van de leerlingen is zeer verschillend. We ervaren dat een kind dat al heeft leren en lezen in een taal die hetzelfde schrift heeft, de klanken ook snel leert. Een kind dat nog nooit naar school is geweest of een kind dat een ander schrift gewend is, doet hier dan weer langer over. Ook zijn er kinderen, waarvan één van de ouders de Nederlandse taal al beheerst. Deze kinderen leren over het algemeen ook snel en kunnen soms binnen het jaar doorstomen naar het reguliere basisonderwijs.
In de praktijk komt het er op neer dat je voor elk kind een eigen programma met streefdoelen opstelt.
Dit vraagt veel van de leerkrachten. Tel daarbij op dat er voortdurend kinderen weggaan en weer binnenstromen.

Het team bestaat uit vier leerkrachten (3 wft) en twee onderwijsassistenten.
Groep 1 wordt  gedaan door Emmy de Wal. Zij heeft een volledige baan.
Groep 2 wordt gedaan door Laura Flaton en Marian Kok
Groep 3 word gedaan door Lieke Pennings en Nel Haasnoot
Daarnaast werken er drie  klassenassistentes bij de taalklassen. Dat zijn Lou Lou van Hameren, Trudy de Jong en Bianca van Klaveren.
Alle onderwijskrachten zijn werkzaam bij de Sophia Stichting.
Zij hebben laten zien heel deskundig en met passie zich in te zetten voor de taalklassen.
Zij zijn medebepalend voor het succes wat het geworden is.
In het begin hebben zij ondersteuning gehad van de taalklas van Haarlem o.l.v. Marieke Postma. Die ondersteuning is  nu geminimaliseerd.

Contacten met de ouders

De eerste contacten met de ouders lopen vrij moeizaam. De taal kan dan een probleem geven. Als er Engels of Nederlands gesproken wordt is dat geen probleem. Zo niet dan hebben we in het begin een tolk nodig. In een aantal gevallen hebben we een telefonisch tolk ingezet.

Om de communicatie met de ouders te bevorderen organiseren we:

-       Koffieochtenden. Tijdens die ochtenden kunnen de ouders op school komen om koffie te drinken in de klas van hun kind. Ze kunnen dan zien wat hun kind in de klas en de                 sfeer in de klas ervaren.

-       De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Eventueel met tolk

-       De informatie van school met de ouders gaat in de meeste gevallen per brief. Email geeft nogal wat problemen.

Het Doel

Het doel voor ieder kind bij ons op school is dat ze zo snel mogelijk uitstromen naar een school (basis- of voortgezet) en in een groep met leeftijdsgenoten starten. Zij moeten daarvoor de mondeling en schriftelijke taal zodanig beheersen dat ze in de groep (al dan niet met eigen programma) kunnen functioneren. Tevens is het belangrijk om zelfvertrouwen, een zelfstandige werkhouding en een gevoel van zelf verantwoordelijk zijn voor eigen prestaties, ontwikkelen.
Wij bieden ieder kind een programma op maat; afhankelijk van hun moedertaal, schoolhistorie en leeftijd.
Na een intake waarin we de beginsituatie vaststellen start het kind in een programma waar het naar bepaalde doelen toewerkt. Deze doelen bespreken we natuurlijk met u.
De doelen zijn in de volgende vakken:

Lezen
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen
Woordenschat
Schrijven
Sociaal emotioneel

Ieder kind heeft een individueel document waarin deze doelen staan. In dit document noteren we observaties, plan van aanpak en toetsresultaten. Dit document noemen we het ontwikkelingsperspectief (oop). Dit document kunnen ouders altijd inzien.
Voor de komende jaren hopen we nog veel buitenlandse kinderen de Nederlandse taal te leren. Zo snel mogelijk op het niveau dat ze door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs. Daarnaast willen we dat ze leen omgaan met zichzelf, de nieuwe situatie en de andere kinderen in de groep. Belangrijk is om deze kinderen de hele dag door de ruimte te geven om zich veilig en beschermd te voelen.
Dat is elke keer weer een nieuwe uitdaging. Die gaan we graag aan .

Voor aanmelding neemt u contact op met de directeur van de taalklas.

Contact

Duin en Dal 1a
2211 JP Noordwijkerhout
tel: 0252 - 745854

Mariamne Kloos