Stel cookie voorkeur in

Interne begeleiders

Als uw kind naar school gaat dan heeft u als ouder vooral met de leerkracht te maken. De leerkracht zorgt voor het onderwijs, u voor de opvoeding en samen praat u over de ontwikkeling van uw kind, thuis en op school. U bent als het ware partners als het gaat om de totale ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Als er tijdens de ontwikkeling van uw kind vragen rijzen die noch de leerkracht, noch u kunt beantwoorden, dan komen de intern begeleiders in beeld. Samen met u en de leerkracht kijken we of duidelijk is wat uw kind nodig heeft op school, dan wel thuis en of we dat met elkaar kunnen organiseren. Mocht blijken dat er meer nodig is dan wij samen kunnen bieden, dan kunnen wij advies vragen bij diverse instanties die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord. U mag dan denken bv aan logopedie, fysiotherapie, maar ook onderzoek naar dyslexie, onderzoek naar gedrag of verwerking van een scheiding. Onze rol hierin is vooral de contacten leggen en/of de weg wijzen in die enorme berg aan hulpverlenende instanties. We hebben nauw contact met de leerkrachten over alle kinderen en we maken samen afspraken over de te zetten stappen. We kijken naar leerresultaten, maar ook naar werkhouding en welbevinden, sociaal functioneren en de motorische ontwikkeling.

Verder is het onze taak om de infrastructuur binnen de school met betrekking tot extra begeleiding op individueel, groeps- en schoolniveau in goede banen te leiden en alle wettelijke en boven schoolse verplichtingen en afspraken te vertalen naar haalbare praktijk voor de leerkracht.

Kortom we werken samen met de directeur, het team en u aan goede opvoeding en onderwijs voor alle kinderen. Een prachtige klus.

Margot Troost-Hofacker

Intern Begeleidster (groepen 1-3)

dinsdag en woensdag

ib.victor@sophiascholen.nl

Petra Wijnands

Intern Begeleidster (groepen 4-8)

dinsdag, donderdag en vrijdag

ib.victor@sophiascholen.nl